Middelfart Ridecenter, d. 25. februar 2012.

Referat af ordinær generalforsamling:

a.

Valg af dirigent:

Peter Lund valgt.

 

Valg af stemmetællere:

Mette Munk

Mette Johansen

Camilla Larsen

 

Peter Lund kunne berette, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, beslutningslovlig og i gang.

 

Valg af referent:

Vibeke Vandbæk

 

Dødsfald:

Æresmedlem Erik Thomsen, Aars

Æresmedlem Marius Schrum , Hobro

Anton Juhl Jensen, Arden

Johannes Nielsen, Sindal

Niels J. Haurum, Skanderborg

Dorthe Olesen, Vipperød

 

Der blev holdt et minuts stilhed ære være deres minde.

 

b. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning og den blev hermed godkendt.

 

c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

 

Lena Fransgaard fremlagde det reviderede regnskab.

 

Spørgsmål:

Niels Grøndahl: Ros til kasseren og bestyrelsen, for et godt og stort stykke arbejde og et godt regnskabsmæssigt resultat.

 

Chr. Jepsen: Spørgsmål vedr. hingstekåring konsulentbistand, dommerudgifter til dyrskue.

 

Lena: Markføringsudgift til stald Roskilde og Herning.

Konsulentbistand Jørgen Finderup, men skulle have været delt med Trakenerne, men i forb. med Landskontoret og udtræk til katalog, registrering og røgenstatus.

Til dyrskuedommer Odense, Herning og Bornholm, hvor vi selv hyre dommerne.

 

Camilla: Aktivitetsudvalg kr. 3880,– ?

 

Lena: Pengene brugt til Piskeførekursus

 

Regnskabet enstemmigt godkendt

 

d. Fastsættelse af kontingent:

 

Niels Grøndahl: Forslår stigning, da alting stiger og synes det er rimeligt, det er for nemt at melde sig ind og ud. Overskuddet skal bruges til at beholde egenkapitalen intakt.

 

Formanden: Det er nedgangstider og vi skal passe på ikke at jage folk væk. At hæve aktivitet er en bedre løsning og måske nogle flere sponcorer.

 

Niels Grøndahl foreslår at hæve kontingentet med 50 kr.

 

Camilla: Måske også en idé med bladmedlemsskab ?

 

 

Håndsoprækning om prisstigning på 50 kr. for alle 3 kategorier.

 

Resultat:

 

For:        14

Mod:       31

 

Kontingentet fortsætter i 2012 uændret.

 

e. Indkomne forslag:

 

Helena Gaardboe, Thomas Rasmussen, Susanne Mathiassen og Pernille Mortensen har samlet indsendt følgende forslag:

 

Pernille Mortensen forklarer og uddyber spørgsmålene.

 

(Spørgsmålene i deres fulde længde kan læses i Oldenborg Nyt nr. 1, 2012 - side 13)

 

  1. Avlsmål – for upræcis og forslår at nedsætte et udvalg.

Formanden: Er enig og har prøvet at tage det op på flere møder (for 3 år siden), men kunne ikke opnå enighed. En god idé at nedsætte et udvalg.

Holger Jessen: Kun 3 år siden det var taget op sidst, men støtter forslaget.

 

Niels Grøndahl: Nødvendig at vide, hvordan og hvad er det vi vil ?

 

Holger Jessen: Er nødt til at sætte nogle overordnede mål og skal bestemmes af bestyrelsen, om der evt. skal sættes et udvalg igang.

 

Helle Nielsen: Har avlet i en menneskealder og målene er svære at

sætte. Avlsmålene skal være kort og bestemte. Hav tillid til

dommerne.

 

Niels Grøndahl: Det bliver svært for udvalget eller bestyrelsen at bestemme avlsmålene, det er forbrugeren der bestemmer.

 

Steen Markussen: Vi skal ikke grave os ned. Lad os tage det op på
medlemsmøder og der skabe debat om det.

 

Anni Nielsen: Håb om at lave nogle gode rideheste med nogle gode
egenskaber. Kunne det være idé med samarbejde med ”Trakeneren” ?

 

Formanden: Trakeneren kan være for voldsom. Vi skal lave heste til bredden og lad os komme ud at starte til stævner og gøre opmærksom på vores gode egenskaber.

 

Anni: Vigtigt, at det bliver håndteret rigtig.

 

Skriftlig afstemmelse:

 

Skal bestyrelsen på aktivitetsmøderne arbejde på en revidering af avlsmålene ?

 

Ja:          45

Nej:        9

 

   1. 2.1.  Dommere i DOA – forslag til ny dommeruddannelse.

 

Nogle udtaler, at 4 år virker lang tid.

 

Niels Grøndahl: Det er ikke så mange gange man skal ud i de 4 år og synes ideén er god.

 

Skal der fastlægges en ny 4 årig dommeruddannelse ?

 

Ja:          44

Nej:        9

Blank:      1

 

2.2.     Dommerkurser for at sikre sin status som dommer i DOA.

Formanden: Vil hellere samle det hele. Vi har dommerkurser, men ikke i år. Det forgår allerede i forvejen, men vi har ikke en decideret dommerliste.


Forslaget er trukket tilbage.

 

2.3.     Skal der altid forefindes en gangartsdommer fra Dansk Rideforbunds dommerliste, B-dommer som mininum, på dommerholdene ?

Spørgsmål og svar:

 

Niels Grøndahl: Det virker lidt uklart – hvilken slags ?

 

Jørn Vandbæk: Man kan ikke bruge dommere fra Dansk Rideforbund uden der er lavet specialaftale med DRF.

Formanden: Vi skal også tænke på økonomien.

 

Niels G: Kan godt se forslaget, men mener i første omgang vi skal holde os til vores egen dommeruddannelse.

Forslaget er trukket tilbage.

  1. Frigivelse af DOA’s logo

    Tidl. Nævnt, at vores race skal blive bedre promoveret – logo skal frigives, da mange selv går ud og får lavet logo, som ”er forkert” pga. mønsterbeskyttelse.

Har for 20 år siden købt mønsterbeskyttelse pga. eneret til at sælge tøj med logo – var med i købsaftalen med varelageret og John Holst.

 

Niels Grøndahl: Synes vi skal holde fast i mønsterbeskyttelse.

Steen Markussen: Der var politik i det. Men synes man skal have lov til at bruge det, uden nogen klager.

 

Camilla: Logoet skal ud og vil kunne bruge det meget mere, hvis vi kunne downloade det.

 

Pernille: Evt. logo kun til eget brug. Er villig til at udsætte sagen et år og tage det op igen.

 

Formanden: Sagen skal undersøges, så ingen kommer i klemme. Aftalen løber et år af gangen, men vi skal tænke på varelageret.

 

Bestyrelsen er bekrymret om John Holst vil blive ved med at sælge tøj, hvis logoet bliver frit. John’s varelager er på ca. kr. 200.000,-.

 

Camilla: Det kunne være ønskeligt om John Holst kunne være lidt mere tydeligt og deltage noget mere til dyrskuer m.m. hvor der kunne være brug for ham.

 

Der er betalt mønsterbeskyttelse for de næste 9 år – det indeholder logo på både tøj og for foreningen.

 

Løsning: Bestyrelsen holder et møde med John, om at han skal være mere tydelig og fleksibel og evt. lave ny aftale.

 

  1. Ung / Ny i DOA

 

For at sikre medlemstallet ikke falder er der forslag om, at lave en arbejdegruppe medlemsformer, der skal fange nogle flere medlemmer specielt for de unge, som de har gjort i DV.

 

Lene: Måske misforstået, men for nogle år siden blev der oprettet aktivitetsgrupper. Skal det være blad abonnement, eller måske kunne det være ude i de lokale fore.

 

Pernille: Ikke alle aktiviteter kræver, at man er medlem, så det ville være mere oplagt det var DOA.

 

Flere gode forslag, bl.a. hver finder et medlem.

 

Formanden: Støtter forslaget.

 

Måske mere information om, hvad foreningen står for og sørge for, at der kommer flere unge til.

 

Jørn Vandbæk: God idé – det er vores fælles fremtid – men hvad skal der til ?

 

Pernille: Jeg kan se DV er meget attraktiv, da der er mange aktiviteter og mange kurser, som kan vække interessen. Det er de unge som skal fanges.

 

Holger Jessen:  Lad os nedsætte en arbejdsgruppe.

 

Brian: DV pigerne ser måske også et forbillede i Andreas

Helgstrand.

Reklame og mode gør meget.

 

Pernille: Kunne måske forlange medlemskab, men måske kunne et
billigere abonnement være løsningen.

 

Formanden: Vi kan evt. lave et passivt medlemskab.

 

Skriftlig afstemmelse:

 

Skal der nedsættes et udvalg til at finde ud af, hvordan man får de unge mennesker ind i foreningen, evt. oprettelse af passivt medlemskab ?

 

Ja:          33

Nej:        13

Blank:      7

 

 

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

 

Der er i alt 54 stemmeberettiget.

 

På valg er:              Lena Fransgaard

Lene Grimbühler

 

Lena Fransgaard - er villig til genvalg.

Lene Grimbühler - ønsker ikke genvalg.

 

Forslag:   Anni Nielsen

Holger Jessen

 

Skriftlig afstemning:

 

Lena Fransgaard:    42

Anni Nielsen:          28

Holger Jessen:       19

 

Resultat:

Lena Fransgaard genvalgt og Anni Nielsen blev valgt.

 

Forslag:   Holger Jessen

Christian Jepsen

 

2 suppleanter:

Holger Jessen

Christian Jepsen

Skriftlig afstemning var ikke nødvendig, da der kun var 2 kandidater.

 

Afstemning om 1. og 2. suppleant:

Holger Jessen:       16

Christian Jepsen:    35

Blank:                    2

 

Resultat:

Christian Jepsen:    1. suppleant

Holger Jessen:       2. suppleant

 

 

g. Valg af revisorer, revisorsuppleant og suppleant:

 

Nuværende suppleanter Niels Grøndahl og Jørgen Arendt-Jensen er begge villige til genvalg.

 

Forslag:

Niels Grøndahl - er villig til genvalg

Jørgen Arendt-Jensen har tilkendegivet, at han er villig til genvalg, men er ikke tilstede i dag

 

Begge er genvalgt.

 

Revisorsuppleant er Pernille Mortensen

 

h. Eventuelt:

 

Debat, kommentarer og spørgsmål:

 

Susanne Mathisen: Til bestyrelsen, hvad med vores indekstal ?

Formanden: Det er stoppet og vi har sparet mange penge.

Camilla: Er det muligt at indsætte på iternettet om der er tale om  frostsæd eller naturlig bedækning ?

Niels G: Vi skal måske passe på holde os til sagen til generalforsamlingen og ikke snakke så meget om paragraffer og love.

Brian: Championat, hvorfor er det ikke på nettet, men kun på hestedata ?

Lena og formanden: Det er indberettet.

Pernille: Var på sidste år.

Karsten, der var ikke sat ”R” på automatisk, det skulle gøres manuelt.

Lena vil rykke for, at indberetningerne sker.

Steen M: DOA glemmer at sætte arrangementer på internettet

Pernille M: Takkede for opbakning af, at de stillede forslag.
Vi har fået stablet en stand på benene i Herning, men en hesteboks er meget småt og kunne ønske en stand ligesom Frederikborgerne.

Lena: Vi har forsøgt, men kan kun få én boks og svaret var, at det har Frederiksborgerne haft i mange år.

Pernille M: Skulle måske tage fat i dyrskuerne og slå lidt hårde i bordet.

Formanden: Vi arbejder på sagen

Steen M: Bestyrelsen kunne evt. sende et brev med kraftig henstilling fra generalforsamlingen, om vores ønsker.

Formanden og Lena vil gøre alt hvad de kan.

Formanden: Har snakket med norsk oldenborgavl, som har trukket sig ud af den norske forening Starum og vil gerne være medlem af DOA. Vil det være noget vi kan støtte ?

 

Kommentarer fra forsamlingen: Endelig! fortsæt med det.


Dirigenten takkede for god ro og orden.

Afslutning ved formanden.

Referatet underskrevet og godkendt af: